Eleccions municipals 2015

LLISTA   |  PROGRAMA ELECTORAL  |  PRINCIPIS ÈTICS  |  MANIFEST


Aquest és el decàleg de principis ètics i d'acció política que proposa la CUP per a la candidatura de les eleccions municipals del maig a Girona. Demanarem que qualsevol persona o col·lectiu que vulgui participar en la candidatura es comprometi amb aquests principis.


1. Limitació de mandats

Les regidores i regidors de la candidatura podran exercir el càrrec durant un màxim de dos mandats consecutius.

2. Limitació de sous

Com a norma general, les regidores i regidors renunciaran al sou que els correspongui com a càrrecs electes i mantindran la seva situació laboral prèvia. En el cas que es dediquin de forma parcial o exclusiva a la tasca institucional, rebran un sou equivalent com a màxim a dues vegades i mitja el Salari Mínim Interprofessional.

3. Transparència en els comptes i la gestió

La candidatura es dotarà de mecanismes per garantir la màxima transparència en la seva gestió interna, i anualment donarà compte públicament del seu balanç econòmic i activitat.

4. Presa de decisions oberta i assembleària i coherència programàtica

Els posicionaments i línies d’acció de la candidatura es decidiran de forma assembleària, i s’habilitaran canals de participació oberts a la ciutadania per discutir les qüestions més rellevants de l’acció institucional. En tot cas, la posició de les regidores i regidors serà coherent amb el contingut del programa electoral de la candidatura, i es podran celebrar assemblees revocatòries si mai aquesta coherència quedi qüestionada en alguna votació o posicionament públic.

5. No es faran crèdits amb entitats bancàries

La candidatura no demanarà crèdits a cap entitat bancària per realitzar la campanya electoral, que es finançarà a partir d’aportacions ciutadans i dels fons propis de les organitzacions que hi participin. Es farà públic el cost de la campanya i l’origen dels recursos que s’utilitzaran per dur-la a terme.

6. Renúncia a regals i privilegis pel fet de ser càrrec electe

Les regidores i regidors renunciaran a qualsevol privilegi o obsequi que puguin rebre pel fet de ser càrrecs electes, excepte en el cas de recursos o eines de treball relacionades amb la tasca institucional.

7. Limitació dels càrrecs de lliure designació


Les persones que ocupin els càrrecs de lliure designació seran escollits de manera assembleària a través d’un procés públic i transparent. Tindran limitats el sou i els mandats en els mateixos termes que les regidores i regidors, i periòdicament donaran compte públicament de la seva tasca. Igualment, la candidatura treballarà perquè es redueixi substancialment el nombre de càrrecs de lliure designació i s’habilitin mecanismes de transparència i control en la seva elecció i activitat.

8. No duplicitat de càrrecs


Les regidores i regidors de la candidatura no tindran duplicitat de càrrecs en altres institucions, excepte aquells que derivin directament de l’activitat municipal, com és el cas del Consell Comarcal.

9. Suport i recursos al teixit associatiu i moviments socials

La candidatura col·laborarà en la dinamització del teixit associatiu gironí, participant activament en els moviments populars i donant suport a les seves iniciatives i demandes. Igualment, s’habilitaran mecanismes perquè els recursos de la candidatura reverteixin en iniciatives i projectes socials de la ciutat.

10. Implicació en la construcció nacional i social

La candidatura practicarà un municipalisme actiu i compromès, prenent part en el procés d’alliberament nacional i social del poble català, i implicant-se i solidaritzant-se amb qüestions que ens afectin com a societat més enllà de l’àmbit municipal.

11. Consum responsable i contractació ètica

En la seva tasca diària i a l’hora d’organitzar activitats, la candidatura prioritzarà l’ús de béns i serveis basats en criteris ètics i responsables des del punt de vista social i ambiental.